baner nowy 2
Program "Miśki"

 

Statystyki

Szkolna strona istnieje od 13.10.05

 

Szukaj

Wyszukiwarka
Google

 
Webmaster login

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 


Samorząd Uczniowski jest reprezentantem licznego grona uczniów naszej szkoły. Jest organizacją, która ściśle współpracuje z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym szkoły. Członkowie SU uczestniczą w czynnym życiu szkoły organizując konkursy, spotkania, uroczystości, apele, dyskoteki. Samorząd Uczniowski jest także głosem opiniującym i doradczym. Bierze udział w zebraniach Rady Szkoły, wyraża swoją opinię na temat Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Rozpatruje skargi i prośby uczniów dzięki czemu uczniowie w szkole czują się bezpiecznie. Lepsza jest komunikacja między uczniami i nauczycielami.


REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


I.Zadania Samorządu Uczniowskiego

1.Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.
2.Rozwijanie demokratycznych
form współżycia i wzajemnego
wspierania w nauce.
3.Kształtowanie umiejętności zespołowego działania.
4.Tworzenie warunków do rozwijania aktywności społecznej.

II.Struktura Organizacyjna

1.Samorząd Szkolny tworzą uczniowie wybrani w głosowaniu, są oni
reprezentantami ogółu uczniów.
2.Każdy uczeń ma wpływ na organizację i przebieg życia zbiorowego
na terenie szkoły.
3.Władzę ustawodawczą sprawuje Sejmik Samorządowy w skład, którego
wchodzi po dwóch przedstawicieli z każdej klasy: przewodniczący
i zastępca.
4.Władzę wykonawczą sprawuje Rada Samorządu Szkolnego.

III.Zasada Wybierania Samorządu Uczniowskiego.

1.Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie wybrani w głosowaniu.
2.Członkowie zarządu SU w tajnym głosowaniu wybierają:
- przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
- zastępcę przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
- sekretarza - kronikarza Samorządu Uczniowskiego,
- skarbnika Samorządu Uczniowskiego,
3.Członkowie Samorządu Uczniowskiego działają w sekcjach:
- kulturalno - rozrywkowej,
- sportowej,
- nauki,
- zdrowotno - higienicznej,
- plastycznej,
4.Wyniki głosowania oraz skład zarządu przedstawia się na tablicy ogłoszeń.
5.Zarząd Samorządu Uczniowskiego oraz członkowie poszczególnych sekcji
przedstawiają Dyrektorowi szkoły plan pracy Samorządu Uczniowskiego.
6.Uczniowie klas 4-6 oraz 1-3 gimnazjum zgłaszają kandydaturę na członkowstwo w SU.
7.Samorząd Szkolny, w skład którego wchodzą uczniowie naszej szkoły, wybrani
w drodze tajnego głosowania uprawnionych,(uczniowie, którzy ukończyli
10 lat) składa się z czterech osób, które uzyskały największą liczbę
oddanych głosów.
8.Kadencja trwa 1 rok.
9.Wybory przeprowadza komisja wyborcza w skład, której wchodzą
przewodniczący klas.

IV.Prawa Samorządu Szkolnego.


1.Samorząd może przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej
i Radzie Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,
a w szczególności dotyczących praw uczniów:
- prawa do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią,
celem i stawianymi wymaganiami,
- prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
- prawa do organizacji życia szkolnego z zachowaniem właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania własnych zainteresowań
- prawa do organizacji działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
2.Postulaty, wnioski, opinie wysuwane przez członków SU do RP powinny
być zgłaszane pisemnie do opiekuna SU, który przedstawi je. Dyrektorowi
szkoły przedstawia je na Radzie Pedagogicznej, po przedyskutowaniu tych
wniosków, informuje członków SU w terminie siedmiu dni po posiedzeniu
Rady Pedagogicznej.
3.Samorząd uczniowski działa w oparciu o plan pracy
4.Samorząd uczniowski ma prawo do organizowania działalności gospodarczej,
a uzyskane środki pozostają do jego dyspozycji.
 
Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2013/2014

Rada Samorządu Uczniowskiego:
   – przewodnicząca - Jan Jania
   – zastępca - Hubert Sopata

   – członek - Ola Luranc
    – członek - Anna Franczyk

Samorząd Uczniowski :
 
klasa IVa - Przewodniczący-Maks Zapała Zastępca-Kondrad Kowalczyk Skarbnik-Oliwia Wadyl
 – klasa IVb -  Przewodniczący-Przemek Krzystofiak Zastępca-Marcin Kaczor Skarbnik-Kasia Tram i Ewelina Zapała 
 – klasa Va - 
Przewodniczący- Kamil Cichórz  Zastępca-Karolina Kraus  Skarbnik- Krystian Smreczak 
 – klasa Vb - 
Przewodniczący-Monika Kozyra Zastępca-Zuzia Liberda Skarbnik-Patrycja Wadyl i Karolina Cichańska
 – klasa VIa - 
Przewodniczący-Tomasz Piechociński Zastępca-Szymon Dziedzic Skarbnik-Robert Gniecki
 – klasa VIb -  Przewodniczący-Renata Zatorska   Zastępca-Bartosz Misiura   Skarbnik- Anna Liberda
 – klasa Ia gimn.- 
Przewodniczący-Patrycja Haras   Zastępca-Karolina Kaciczak   Skarbnik-Pitek Łukasz
 
klasa Ib gimn.-  Przewodniczący-Aga Stec Zastępca-Karolina Jania Skarbnik-Maks Franczyk  
 – klasa IIa gimn.-  Przewodniczący-Iza Stróżak   Zastępca-Piotrek Zapała   Skarbnik- Anna Franczyk
 – klasa IIb gimn.-  Przewodniczący-Adrian Cichorczyk   Zastępca-Dawid Zapała   Skarbnik-Martyna Rucińska
 – klasa III gimn.-  Przewodniczący-Dagmara Hudomięt   Zastępca-Edyta Luberda  Skarbnik-Joanna Pachowicz

opiekun: mgr Krzysztow Polak

 

PLAN PRACY  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2012/2013

w Zespole Szkoły Podstawowej im. W. Orkana i Gimnazjum Publicznego
w Porębie Wielkiej

Zadania do wykonania :
Miesiąc Działanie Odpowiedzialni Uwagi

wrzesień
- Wybór Samorządów Klasowych
- Uaktualnienie gazetki SU

październik
- Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego
- Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
- Akcja „ Znicz” – porządkowanie zaniedbanych grobów
- Tworzenie Planu Pracy SU,
- Zorganizowanie dyskoteki szkolnej
- „Absolwenci naszej szkoły” – cykliczne spotkania
- Spotkania z ciekawymi ludźmi, przedstawicielami różnych zawodów
- Zorganizowanie całorocznej zbiórki nakrętek plastikowych
- Konkurs całoroczny czystości klas

listopad
- Podział członków SU na sekcje
- Pomoc przy organizowaniu Andrzejek szkolnych
- Akcja „Zostań Świętym Mikołajem”- zbiórka zabawek dla potrzebujących dzieci
- Wykonanie kartek świątecznych i ich sprzedaż w szkole

gudzień
- Świąteczny wystrój szkoły
- Zorganizowanie loterii fantowej
- Konkurs na najładniej udekorowaną świątecznie salę

styczeń
- Zorganizowanie dyskoteki szkolnej
- Udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującej I półrocze
- Prezentacja najlepszych uczniów naszej szkoły po I semestrze
- Pomoc przy organizowaniu zabawy karnawałowej

luty
- Zorganizowanie „Poczty Walentynkowej
- Zorganizowanie dyskoteki walentynkowej

marzec
- Gazetka okolicznościowa z okazji Dnia Kobiet
- Święto Wiosny –pierwszy dzień wiosny obchodzimy na kolorowo
- Wybór najsympatyczniejszej uczennicy w szkole

kwiecień
- Prima aprilis
- Akcja „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”
- Wybór najsympatyczniejszego ucznia w szkole

maj
- „Dla Ciebie, mamo…” –konkurs na najpiękniejszy wiersz dla mamy
- Zbiórka zabawek dla dzieci

czerwiec
- Pomoc przy organizacji Dnia Dziecka
- Zorganizowanie dyskoteki szkolnej
- Podsumowanie rocznej pracy SU przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły
- Udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny


.

 

 

 

 

 

 

Certyfikaty

 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery

  

 

Kawiarenka Przyjazna Dzieciom

  

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski, e-mail: cool_boe@interia.pl

 

CMS Tractable by Marketing Studio