baner 11
e-Narzędzia

Webmaster login

 

 

 

 

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

    

 

Samorząd Uczniowski jest reprezentantem licznego grona uczniów naszej szkoły. Jest organizacją, która ściśle współpracuje z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym szkoły. Członkowie SU uczestniczą w czynnym życiu szkoły organizując konkursy, spotkania, uroczystości, apele, dyskoteki. Samorząd Uczniowski jest także głosem opiniującym i doradczym. Bierze udział w zebraniach Rady Szkoły, wyraża swoją opinię na temat Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Rozpatruje skargi i prośby uczniów dzięki czemu uczniowie w szkole czują się bezpiecznie. Lepsza jest komunikacja między uczniami i nauczycielami.

 

 

 

 

14. 02 . 2020


14 lutego w naszej szkole odbyły się Walentynki. Obchodząc Dzień Zakochanych na przerwach puszczaliśmy nastrojowe piosenki, chętni mogli sobie zrobić zdjęcie na tle serca oraz chodziliśmy z pocztą walentynkową. Wszystkim zakochanym życzymy wszystkiego dobrego!!

 

 

 

 

 

 Listonosze Poczty Walentynkowej wraz z opiekunem Panią Barbarą Cyrek

 

 

 

 

 

 

A tak wyglądała nasza szkoła w tym dniu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 . 12 . 2019

 

6 grudnia w naszej szkole zawitał święty Mikołaj. Rada samorządu przedstawiła nam jego życiorys. Następnie przeszedł po klasach nagradzając grzeczne dzieci małym co nie co.  Oczywiście zapraszamy serdecznego gościa również za rok :D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 . 11 . 2019


8 listopada uroczyście obchodziliśmy w naszej szkole

Narodowe Święto Niepodległości. 

 

Tegoroczne uroczystości przygotowała klasa VIa
wraz z wychowawczynią p. Małgorzatą Białoń-Trejt
oraz p. Barbarą Cyrek i p. Marceliną Janią.
 Rok 2019 to 100 rocznica podpisania traktatu wersalskiego,
który przywracał Polsce niepodległość. W krótkiej scence nawiązującej do przedwojennej lekcji uczniowie przypomnieli osiągnięcia II Rzeczpospolitej, która po 123 latach niewoli odbudowywała swoją państwowość.
 Przypomnieli o tym, że Polacy potrafili także wspaniale pracować dla swojej ojczyzny tworząc jej niepodległy byt.To wtedy powstała Polska Poczta, Polskie Koleje Państwowe, Polskie Linie Lotnicze „ Lot”, port w Gdyni, Centralny  Okręg Przemysłowy, a
 PKO wprowadziła do obiegu 
polskiego złotego.

 

 

1 . 11 . 2019

 

Samorząd uczniowski naszej szkoły włączył się do akcji MEN # szkoła pamięta#
31 października Rada Samorządu Uczniowskiego odwiedziła groby osób zasłużonych

dla naszej gorczańskiej małej ojczyzny. Na cmentarzu w Niedźwiedziu zapaliliśmy znicze na grobach kapitana Juliana Zapały ps. Lampart, Marii  Zwierzyńskiej- żony Władysława Orkana i ich córki Zosi oraz dyrektorów naszej szkoły Mariana Żurka
i Andrzeja Skirlińskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 . 10 . 2019

 

 

 18 października 2019 roku odbyło się otwarte spotkanie Sejmiku Szkolnego oraz Rady Samorządu Szkolnego. Spotkanie dotyczyło ustalenia działań na ten semestr. Ustalono daty i programy działania. Za niedługo zobaczymy następne owoce naszej pracy :-)
 

 

 

 

14 . 10 . 2019

 

 

         14. 10. 2019r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej.
Uroczystości przygotowane przez Samorząd Szkolny   rozpoczęła okolicznościowa akademia poświęcona rocznicy powstania Komisji Edukacji  Narodowej, której utworzenie 14 . 10. 1773r. upamiętnia to święto. Uczniowie przypomnieli także nazwiska dyrektorów i kierowników naszej szkoły od początku powołania szkoły w Porębie Wielkiej tj. od  roku 1882.Minutą ciszy uczciliśmy pamięć nauczycieli działających w czasie okupacji w Tajnej Organizacji Nauczycielskiej . Przedstawiciele Rady Samorządu Szkolnego złożyli naszym pedagogom oraz pracownikom administracyjnym szkoły serdeczne życzenia i wręczyli własnoręcznie wykonanie kwiaty. Po części oficjalnej odbył się szkolny konkurs  Mam Talent, w którego jury zasiadły: pani dyrektor mgr Agnieszka Sasal, pani pedagog mgr  Dorota Talaga, pani Stanisława Cichańska oraz przedstawiciel samorządu szkolnego Julia Zapała.   Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam przygotować uroczystości : pani mgr Barbarze Cyrek, pani mgr Barbarze Adamczyk, pani mgr  Elżbiecie Świtale, pani Lucynie Potaczek-Żołądek i pani Marii Kurek, które nauczyły nas jak wykonać własnoręcznie papierowe kwiaty  oraz pani mgr Małgorzacie Białoń-Trejt, która pomogła nam przygotować dekorację a także panu mgr inż. Łukaszowi Sułkowskiemu, któremu dziękujemy za zapewnienie sprawnie działającego nagłośnienia.

                                         Samorząd Szkolny 

 

  

 

 

 

 

  

27 . 09 . 2019

 

 

 27 września 2019 r. odbyło się wspólne spotkanie Sejmiku Szkolnego i Rady Samorządu Szkolnego. Gościliśmy na naszym spotkaniu mamę Tosi Żołądek i Oliwki Kurek, które nauczyły nas jak zrobić piękne kwiaty. Są cudowne i Mamy i kwiaty! Dziękujemy!  

Również został wybrany skład Rady Samorządu Szkolnego w następującym składzie:

Przewodniczący : Julia Zapała

Zastępca Hubert Adamczyk

Skarbnik : Łukasz Świtała

Sekretarz : Zuzanna Stróżak

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI

 

 

SAMORZĄDU

 

 

UCZNIOWSKIEGO

 

 

 

 
I.Zadania Samorządu Uczniowskiego

1.Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.
2.Rozwijanie demokratycznych
form współżycia i wzajemnego
wspierania w nauce.
3.Kształtowanie umiejętności zespołowego działania.
4.Tworzenie warunków do rozwijania aktywności społecznej.


II.Struktura Organizacyjna

1.Samorząd Szkolny tworzą uczniowie wybrani w głosowaniu, są oni
reprezentantami ogółu uczniów.
2.Każdy uczeń ma wpływ na organizację i przebieg życia zbiorowego
na terenie szkoły.
3.Władzę ustawodawczą sprawuje Sejmik Samorządowy w skład, którego
wchodzi po dwóch przedstawicieli z każdej klasy: przewodniczący
i zastępca.
4.Władzę wykonawczą sprawuje Rada Samorządu Szkolnego.

III.Zasada Wybierania Samorządu Uczniowskiego.

1.Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie wybrani w głosowaniu.
2.Członkowie zarządu SU w tajnym głosowaniu wybierają:
- przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
- zastępcę przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
- sekretarza - kronikarza Samorządu Uczniowskiego,
- skarbnika Samorządu Uczniowskiego,
3.Członkowie Samorządu Uczniowskiego działają w sekcjach:
- kulturalno - rozrywkowej,
- sportowej,
- nauki,
- zdrowotno - higienicznej,
- plastycznej,
4.Wyniki głosowania oraz skład zarządu przedstawia się na tablicy ogłoszeń.
5.Zarząd Samorządu Uczniowskiego oraz członkowie poszczególnych sekcji
przedstawiają Dyrektorowi szkoły plan pracy Samorządu Uczniowskiego.
6.Uczniowie klas 4-8 zgłaszają kandydaturę na członkowstwo w SU.
7.Samorząd Szkolny, w skład którego wchodzą uczniowie naszej szkoły, wybrani
w drodze tajnego głosowania uprawnionych,(uczniowie, którzy ukończyli
10 lat) składa się z czterech osób, które uzyskały największą liczbę
oddanych głosów.
8.Kadencja trwa 1 rok.
9.Wybory przeprowadza komisja wyborcza w skład, której wchodzą
przewodniczący klas.


IV.Prawa Samorządu Szkolnego.


1.Samorząd może przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej
i Radzie Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,
a w szczególności dotyczących praw uczniów:
- prawa do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią,
celem i stawianymi wymaganiami,
- prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
- prawa do organizacji życia szkolnego z zachowaniem właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania własnych zainteresowań
- prawa do organizacji działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

2.Postulaty, wnioski, opinie wysuwane przez członków SU do RP powinny
być zgłaszane pisemnie do opiekuna SU, który przedstawi je. Dyrektorowi
szkoły przedstawia je na Radzie Pedagogicznej, po przedyskutowaniu tych
wniosków, informuje członków SU w terminie siedmiu dni po posiedzeniu
Rady Pedagogicznej.
3.Samorząd uczniowski działa w oparciu o plan pracy
4.Samorząd uczniowski ma prawo do organizowania działalności gospodarczej,
a uzyskane środki pozostają do jego dyspozycji.
 
 
Skład Samorządu Uczniowskiego
 
 
na rok szkolny 2019/2020

 

Rada Samorządu Uczniowskiego:
   – przewodniczący - Julia Zapała
 
  – zastępca -
Hubert Adamczyk
   – skarbnik- Łukasz Świtała
   – członkowie - Zuzanna StróżakSamorząd Uczniowski :

- klasa IV - Przewodniczący - Joanna Cichórz, Zastępca - Natalia Futra

- klasa Va -  Przewodniczący -  Oliwia Kaciczak,  Zastępca - Bartek Jurek 

- klasa Vb - Przewodniczący - Nikola DąbrowskaZastępca - Zuzanna Czech

- klasa VIa -Przewodniczący - Krystian SzczyptaZastępca - Piotr Zapała

- klasa VIb -Przewodniczący - Julia Zapała, Zastępca - Krystian Jamróz 

- klasa VIIa -Przewodniczący - Amelia Zapała,  Zastępca -  Kacper Loch

klasa VIIb -  Przewodniczący - Ola Tęczar,   Zastępca - Justyna Cież

klasa VIIIa - Przewodniczący - Szymon Misiura,   Zastępca - Hubert Adamczyk

klasa VIIIb - Przewodniczący - Zuzanna StróżakZastępca - Kaja Gniecka 


 opiekun: mgr Barbara Cyrek

  


 

PLAN PRACY  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
w Zespole Szkoły Podstawowej im. Wł. Orkana

 

 

 

Zadania do wykonania :

 

- Szczęśliwy numerek

- Dyskoteki tematyczne

- Konkursy

- Szkolny Mam talent

- Andrzejki, Mikołajki

- Szczęśliwe Dni

- Przedstawienia okolicznościowe

- Dzień Jubilata

- Odwiedzamy groby zasłużonych dla szkoły i naszego regionu

- Kiermasz świąteczny

- Bal karnawałowy 

 

 

 

 

 

Certyfikaty

Zapraszamy na Naszego
Facebooka 
 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery

  

 
  

 

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski e-mail: cool_boe@interia.pl

 

CMS Tractable by Marketing Studio