baner nowy 2
e-Dziennik

Statystyki

Szkolna strona istnieje od 13.10.05 

Szukaj

Webmaster login

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 


Samorząd Uczniowski jest reprezentantem licznego grona uczniów naszej szkoły. Jest organizacją, która ściśle współpracuje z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym szkoły. Członkowie SU uczestniczą w czynnym życiu szkoły organizując konkursy, spotkania, uroczystości, apele, dyskoteki. Samorząd Uczniowski jest także głosem opiniującym i doradczym. Bierze udział w zebraniach Rady Szkoły, wyraża swoją opinię na temat Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Rozpatruje skargi i prośby uczniów dzięki czemu uczniowie w szkole czują się bezpiecznie. Lepsza jest komunikacja między uczniami i nauczycielami.


REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


I.Zadania Samorządu Uczniowskiego

1.Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.
2.Rozwijanie demokratycznych
form współżycia i wzajemnego
wspierania w nauce.
3.Kształtowanie umiejętności zespołowego działania.
4.Tworzenie warunków do rozwijania aktywności społecznej.

II.Struktura Organizacyjna

1.Samorząd Szkolny tworzą uczniowie wybrani w głosowaniu, są oni
reprezentantami ogółu uczniów.
2.Każdy uczeń ma wpływ na organizację i przebieg życia zbiorowego
na terenie szkoły.
3.Władzę ustawodawczą sprawuje Sejmik Samorządowy w skład, którego
wchodzi po dwóch przedstawicieli z każdej klasy: przewodniczący
i zastępca.
4.Władzę wykonawczą sprawuje Rada Samorządu Szkolnego.

III.Zasada Wybierania Samorządu Uczniowskiego.

1.Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie wybrani w głosowaniu.
2.Członkowie zarządu SU w tajnym głosowaniu wybierają:
- przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
- zastępcę przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
- sekretarza - kronikarza Samorządu Uczniowskiego,
- skarbnika Samorządu Uczniowskiego,
3.Członkowie Samorządu Uczniowskiego działają w sekcjach:
- kulturalno - rozrywkowej,
- sportowej,
- nauki,
- zdrowotno - higienicznej,
- plastycznej,
4.Wyniki głosowania oraz skład zarządu przedstawia się na tablicy ogłoszeń.
5.Zarząd Samorządu Uczniowskiego oraz członkowie poszczególnych sekcji
przedstawiają Dyrektorowi szkoły plan pracy Samorządu Uczniowskiego.
6.Uczniowie klas 4-8 zgłaszają kandydaturę na członkowstwo w SU.
7.Samorząd Szkolny, w skład którego wchodzą uczniowie naszej szkoły, wybrani
w drodze tajnego głosowania uprawnionych,(uczniowie, którzy ukończyli
10 lat) składa się z czterech osób, które uzyskały największą liczbę
oddanych głosów.
8.Kadencja trwa 1 rok.
9.Wybory przeprowadza komisja wyborcza w skład, której wchodzą
przewodniczący klas.

IV.Prawa Samorządu Szkolnego.


1.Samorząd może przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej
i Radzie Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,
a w szczególności dotyczących praw uczniów:
- prawa do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią,
celem i stawianymi wymaganiami,
- prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
- prawa do organizacji życia szkolnego z zachowaniem właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania własnych zainteresowań
- prawa do organizacji działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
2.Postulaty, wnioski, opinie wysuwane przez członków SU do RP powinny
być zgłaszane pisemnie do opiekuna SU, który przedstawi je. Dyrektorowi
szkoły przedstawia je na Radzie Pedagogicznej, po przedyskutowaniu tych
wniosków, informuje członków SU w terminie siedmiu dni po posiedzeniu
Rady Pedagogicznej.
3.Samorząd uczniowski działa w oparciu o plan pracy
4.Samorząd uczniowski ma prawo do organizowania działalności gospodarczej,
a uzyskane środki pozostają do jego dyspozycji.
 
Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020

Rada Samorządu Uczniowskiego:
   – przewodniczący - 
   – zastępca - 

   – skarbnik-
   – członkowie - 

Samorząd Uczniowski :
– klasa IV -
– klasa Va - 
– klasa Vb -  
– klasa VIa - 
Przewodniczący- Kamil Cichórz  Zastępca-Karolina Kraus  Skarbnik- Krystian Smreczak 
– klasa VIb - 
Przewodniczący-Julia Zapała Zastępca-Krystian Jamróz Skarbnik-Weronika Rapacz
– klasa VIIa - 
Przewodniczący-Michał Piechociński Zastępca-Szymon Dziedzic Skarbnik-Robert Gniecki
 – klasa VIIb -  Przewodniczący-Ola Tęczar,   Zastępca-Justyna Cież Skarbnik- Anna Liberda

 opiekun: mgr 

PLAN PRACY  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

w Zespole Szkoły Podstawowej im. Wł. Orkana
 

Zadania do wykonania :

 

 -Szczęśliwy numerek

 -Szkołologia- gazeta szkolna

-Dyskoteki tematyczne

 -Kącik zoologiczny

 -Konkursy

 -Szkolny Mam talent

 -Andrzejki, Mikołajki

 -Szczęśliwe Dni

 -Przedstawienia okolicznościowe

-Dzień Jubilata


2 Semestr

-Dzień Ziemi

-Akademia 3 Maja

-Spotkanie z Policjantami

-Pufy

-Automat z przekąskami


 

 

 

 

 

 

Certyfikaty

 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery

  

 

Kawiarenka Przyjazna Dzieciom

  

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski e-mail: cool_boe@interia.pl

 

CMS Tractable by Marketing Studio