baner nowy 2
e-Narzędzia

Webmaster login

 

 Sprawni Inaczej

 

Uczniami naszej Szkoły są też dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W systemie klasowo-lekcyjnym, nauczaniu indywidualnym, zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych uczą się w ramach podstaw programowych dostosowanych do swoich możliwości i potrzeb. W placówce pracują oligofrenopedagodzy, logopeda, magister w-f-specjalista od gimanstyki korekcyjnej.


 

Integracja jest szansą i daje poczucie satysfakcji. Eliminuje negatywne postawy takie jak: nietolerancją, nieczułość, bierność. Uczy cierpliwości, taktu, kultury osobistej a przez to wycisza zachowania agresywne. Uczniowie odkrywają, że oprócz wiedzy trzeba mieć również serce.Trzy fundamentalne zasady naszego stosunku do osób niepełnosprawnych:


1. ZASADA INTEGRACJI - Chodzi o to, żeby osób niepełnosprawnych nie izolować, nie segregować, nie marginalizować. Jeżeli to możliwe, trzeba zrobić wszystko, żeby ta osoba mogła pozostać we własnej rodzinie, a ponadto żeby mogła jak najwięcej wejść w normalne życie społeczne.

2. ZASADA NORMALIZACJI -Osobie niepełnosprawnej należy się rehabilitacja w stopniu, w jakim jest ona osiągalna. Należy dążyć do tego, żeby osoba ta mogła prowadzić życie jak najbardziej zbliżone do zwyczajnego.

3. ZASADA PERSONALIZACJI - Chodzi o to, żeby chronić osobową niepowtarzalność człowieka niepełnosprawnego, w tym także człowieka choćby najgłębiej upośledzonego. Polega to na ochronie jego godności, dobra, integralnego rozwoju. Każda z tych osób ma prawo do tego, żeby była zauważana jako ktoś odrębny i niepowtarzalny.

/Kongregacja Nauki Wiary/
Ludzie z niepełnosprawnością umysłową są darem Bożym dla nas wszystkich. Jak wspaniale mogą i chcą nas tacy ludzie obdarzyć. Jak często ich inność odsłania w nas, tzw .normalnych różne deformacje, których sami może nawet byśmy w sobie nie zauważyli.


/Jean Vanier /
Celem wspomagania rozwoju ucznia niepełnosprawnego jest osiągnięcie przez niego optymalnego poziomu pozwalającego na możliwie najwyższą samodzielność i komfort psychiczny dla niego i otoczenia. Aby to osiągnąć należy przyjąć zasady:


A.Nauczyciel / szkoła / nie stawia uczniowi żadnego warunku uczestnictwa w zajęciach zarówno pod względem jego stanu fizycznego, jak i cech osobowościowych oraz poziomu rozwoju poszczególnych funkcji.

B.Każde dziecko rozwija się.

C.Rozwój jest integralny i całościowy.

D.Rozwój jest radosny.

E.Twórczość dziecka jest wartością.

F.Najważniejsze jest odpowiednie komunikowanie się.Należy uważnie towarzyszyć dziecku, zauważać wszystkie, nawet najdrobniejsze postępy i wzmacniać je.1.UCZNIOWIE NADPOBUDLIWI

2.UCZNIOWIE DYSLEKTYCZNI

3.UCZNIOWIE Z ZABURZONĄ PERCEPCJĄ WZROKOWĄ

4.UCZNIOWIE Z ZABURZONĄ PERCEPCJĄ SŁUCHOWĄ

5.UCZNIOWIE Z ZABURZENIAMI MOWY

6.UCZNIOWIE Z OBNIŻONĄ SPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ,GRAFOMOTORYCZNĄ, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ 

Porady dla szkoły


 

 

Jeśli chcesz zostać przyjacielem uczniów sprawnych inaczej - WOLONTARIUSZEM , zgłoś się do nauczycielki B. Adamczyk a wspólnie zastanowimy się nad formą działania

 

 


Źródła:
*Materiały własne ze szkoleń i konferencji
*Kwiatkowska M. (1997 ), Dziecko głęboko niezrozumiane .Oficyna
*Literatów i Dziennikarzy "Pod Wiatr"
*Bogucka J. ( 2000 ), Szkoła dla wszystkich. X-lecie integracji w Polsce.
*CMPP-P Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

 
 
opracowała:mgr Barbara Adamczyk


wersję html opracował:Adrian Pitek (absolwent szkoły)


Certyfikaty

Zapraszamy na Naszego
Facebooka 
 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery

  

 
  

 

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski e-mail: cool_boe@interia.pl

 

CMS Tractable by Marketing Studio