baner 11
e-Dziennik

Statystyki

Szkolna strona istnieje od 13.10.05 

Szukaj

Webmaster login

Technik Agrobiznesu

 Technik Agrobiznesu- to wyzwanie XXI wieku i przyszłości na rynku pracy

 Absolwenci technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu uzyskują wykształcenie średnie zawodowe i dyplom posiadania tytułu technika agrobiznesu z dokumentem Europass- suplementem do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Pozwala to na podjęcie pracy w zawodzie i kontynuowanie nauki w ramach studiów licencjackich lu magisterskich na wyższych uczelniach.

Technik agrobiznesu posiada umiejętności, które umożliwiają podjęcie mu działalności na własny rachunek np. prowadzenie własnego biznesu agroturystycznego lub organizowanie wypoczynku ekoturystycznego. Może samodzielnie prowadzić własną produkcję gospodarczą, ubiegać się o fundusze z UE z umiejętnością ich rozliczania. 

Technik agrobiznesu jest zawodem szeroko profilowym, umożliwiającym  specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Szkoła określa specjalizację biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego i lokalnego rynku pracy.

 W wyniku kształcenia w zawodzie technik agrobiznesu zdobywa umiejętność: 

  • Projektowania organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie, 
  • interpretowania i stosowania przepisów prawnych przy uruchamianiu i prowadzeniu działalności gospodarczej w agrobiznesie, 
  • wykorzystywania wiadomości przyrodniczych, ekonomiczno-finansowych i technicznych dla prawidłowego funkcjonowania firmy.   
Certyfikaty

Zapraszamy na Naszego
Facebooka 
 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery

  

 
  

 

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski e-mail: cool_boe@interia.pl

 

CMS Tractable by Marketing Studio