Banerx
e-Narzędzia

Webmaster login

Szukasz pomocy przy przemocy

  PRZEMOC :

1.Czym jest przemoc? :

Przemoc to każde zachowanie, które nas poniża, ogranicza naszą wolność, narusza nasze prawa i powoduje psychiczne lub fizyczne cierpienie.

2.RODZAJE PRZEMOCY :

1.przemoc fizyczną,

2.przemoc psychiczną czyli emocjonalną,

3. przemoc seksualną.

4.zaniedbanie

3.PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY :

Sprawca każdego rodzaju przemocy winien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Dla swojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych podejmij czynności umożliwiające pociągnięcie osoby stosującej przemoc do odpowiedzialności:

w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję (997, 112) lub prokuratora; szybka reakcja umożliwi zapewnienie Tobie oraz Twoim bliskim ochrony, wszczęcie odpowiednich procedur, a także zabezpieczenie dowodów zdarzenia;

w razie doznania obrażeń ciała zgłoś się do lekarza w celu udzielenia Ci pomocy medycznej; możesz zażądać wystawienia bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie;

jeśli potrzebujesz rozmowy, bezpłatnej porady prawnej, wsparcia psychologicznego w związku z przemocą okolicy, możesz zadzwonić pod numer 801-12-00-02 Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia” (pon.–sob. 8.00–22.00, niedziela i święta 8.00 –16.00);

w celu uzyskania kompleksowej pomocy możesz zgłosić się do właściwej instytucji, np.

Ośrodka Pomocy Społecznej,

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Ośrodka Interwencji Kryzysowej,

Ośrodka Wsparcia,

Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy

Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (OPOPP),

4.GDZIE SZUKAĆ POMOCY:

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

 diagnozowanie problemu przemocy ,

podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą ,

rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc

 

 

 
Certyfikaty

Zapraszamy na Naszego
Facebooka 
 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery

  

 
  

 

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski e-mail: cool_boe@interia.pl

 

CMS Tractable by Marketing Studio