Banerx
e-Narzędzia

Webmaster login

Klauzula informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Władysława Orkana w Porębie Wielkiej
 
1.Co to jest RODO?
 
RODO to zasady ochrony danych osobowych, wynikające z unijnego „Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych”(RODO),które obowiązują od 25 maja 2018r.
 
2.Co daje RODO w Szkole Podstawowej im. Władysława Orkana w Porębie Wielkiej
 
RODO zapewnia rodzicom kontrolę nad danymi osobowymi ich oraz ich dzieci –uczniów naszej szkoły oraz wiedzę o tym, co się z nimi dzieje.
 
3.Czy rodzice i uczniowie mają jakieś obowiązki w związku z RODO?
 
Nie. To szkoła wdraża i stosuje przepisy RODO.
 
4.Kto przetwarza dane osobowe uczniów i ich rodziców?
 
Administratorem danych osobowych jest
jest Szkoła Podstawowa im Władysława Orkana w Porębie Wielkiej, 34-735 Niedźwiedź, Poręba Wielka 222, telefon: 18 33 17 012, reprezentowana przez dyrektora szkoły, e-mail: porebawielkaszkola@op.pl
 
5. Do kogo zwracać się z pytaniami i problemami dotyczącymi ochrony danych osobowych?
 
Do inspektora ochrony danych naszej placówki. Inspektor chętnie pomoże we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, a w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców /opiekunów prawnych. Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. Władysława Orkana w Porębie Wielkiej jest Michał Stachowicz,e-mail: mstachowicz25@gmail.com
 
6. Dlaczego i na jakiej podstawie szkoła przetwarza dane osobowe ucznia i jego rodziców?
 
Zgodnie z zakresem prowadzonej działalności Administrator przetwarza dane osobowe dziecka i rodziców w różnych celach, jednak zawsze odbywa się to zgodnie z prawem.
Dane osobowe dziecka oraz dane osobowe rodziców są przetwarzane:
 
- w celu związanym z wykonywaniem zadań i obowiązków dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w SP , w tym:
a) w celu monitorowania wyników nauczania ucznia, jego osiągnięć w szkole i poza szkołą,
b) w celu angażowania ucznia i rodzica w życie społeczności szkolnej i pokazywania aktywności ucznia w życiu szkoły;
c) w celu zapewnienia udziału ucznia w wycieczkach szkolnych oraz udziału w nich rodzica uczestniczącego w charakterze opiekuna;
d) w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom oraz ochrony mienia, m.in. poprzez monitorowanie ciągów komunikacyjnych w szkole oraz terenu wokół budynków szkoły;
e) w celu zapewnienia żywienia w szkole;
 
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. g lub h RODO,gdy jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawego ciążącego na Administratorze, wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.o informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159) lub leży w interesie publicznym związanym z prawidłową organizacją pracy w placówkach oświatowych;
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeżeli przetwarzanie danych osobowych wiąże się z udzieloną zgodą na ich przetwarzanie, np.:
a) w zakresie udostępniania wizerunku ucznia lub jego imienia i nazwiska oraz klasy, w związku z uroczystościami szkolnymi, konkursami, na tablicach szkolnych, szkolnej stronie internetowej, a także na pośrednictwem mediów społecznościowych (Social Media);
b) danych dotyczących zdrowia ucznia nieobjętych obowiązkiem przetwarzania z mocy prawa;
c) danych kontaktowych rodzica, w celu zapewnienia kontaktu z nauczycielem oraz rodzicami pozostałych uczniów z klasy dziecka;
 
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,jeżeli rodzic zawarł w imieniu ucznia umowę na świadczenie określonych usług np. związanych z organizowaną wycieczką szkolną.
 
7. Czy rodzice uczniów muszą podać dane osobowe uczniów i swoje?
 
Podanie danych osobowych jest konieczne, aby Administrator mógł wywiązać się z ciążącego na nim obowiązku prawnego (jest wymogiem ustawowym). W przypadku przetwarzania danych ucznia lub rodzica na podstawie umowy lub zgody podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi realizację celu przetwarzania objętego umową lub zgodą.
 
8.Czy szkoła może przekazywać dane osobowe ucznia oraz rodziców innym podmiotom?
 
Dane osobowe ucznia oraz rodziców mogą być przekazywane podmiotom:
-       upoważnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, tym w związku z zapewnieniem mu prawidłowej opieki i bezpieczeństwa;
-       podmiotom zapewniającym Administratorowi bieżącą obsługę informatyczną;
-       organizatorom wycieczek szkolnych oraz ubezpieczycielom, jeżeli rodzić zawarł w imieniu ucznia umowę na świadczenie określonych usług.
 
9. Jak długo szkoła będzie przetwarzać dane osobowe ucznia oraz rodziców?
 
Dane osobowe uczniów oraz rodziców będą przetwarzane:
-       przez okres wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, nie dłuższy niż okres, w którym dziecko będzie uczęszczało do SP w Porębie Wielkiej;
-       do czasu wycofania zgody lub wykonania umowy,w zakresie danych objętych zgodą lub umową. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 
10. Jakie uprawnienia mają rodzice uczniów SP w Porębie Wielkiej w zakresie RODO?
 
W każdym czasie każdemu z rodziców dziecka przysługuje prawo do:
-       informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
-       uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie. Uwaga:pierwsza kopia jest bezpłatna, natomiast za kolejne Administrator może pobierać opłatę
-       żądania sprostowania danych – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;ograniczenia przetwarzania–na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych(z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą)za wyjątkiem ich przechowywania, dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
-       żądania usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane oraz nie jest już niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze;
-       przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi –jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości,zarówno po stronie Administratora,jak i tego innego podmiotu;
-       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
-       wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
11. Jak doprowadzić do realizacji uprawnień opisanych powyżej?
 
Należy złożyć pisemny wniosek do Administratora, zawierający co najmniej:
-       imię i nazwisko oraz dane kontaktowe składającego
-       informację, z którego uprawnienia z opisanych powyżej chce skorzystać osoba składająca wniosek;
-       informację, jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie;
-       czytelny podpis.
 
12.O jakie zgody SP w Porębie Wielkiej zwraca się do rodziców?
 
Szkoła podstawowa zwraca się do rodziców o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych dotyczących:
-       zdrowia ucznia oraz jego cech fizycznych i fizjologicznych, które mogą zostać uznane za dane biometryczne(ponad te, które są wymagane przepisami prawa),do celów związanych z procesem opiekuńczo wychowawczym;
-       wizerunku utrwalonego na zdjęciach(uroczystości szkolne), poprzez umieszczanie na szkolnej tablicy, stronie www oraz w mediach społecznościowych;
-       imienia i nazwiska oraz nazwy klasy, poprzez umieszczanie na szkolnej tablicy, stronie www szkoły i w mediach społecznościowych-na stronie FB szkoły;
-       rodziców(imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail) w celu zapewnienia kontaktu z nauczycielami oraz innymi rodzicami klasy.
 
13.Czy wyrażenie zgody jest dobrowolne?
 
Tak,wyrażenie zgody jest dobrowolne. W każdym czasie rodzicom przysługuje prawo do odwołania zgody dotyczącej przetwarzania danych ucznia lub swoich. Uwaga:cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 
14.Czy brak zgody powoduje negatywne skutki prawne?
 
Nie. Brak zgody nie powoduje żadnych negatywnych skutków prawnych dla rodziców i ucznia, jednak uniemożliwi szkole realizację celu przetwarzania. Szkoła zawsze uszanuje wolę rodzica.
 
 
Przykład 1.
Działanie Rodzica: Rodzic nie wyraził zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka dotyczących jego zdrowia oraz jego cech fizycznych lub fizjologicznych, mogących być uznane za dane biometryczne, do celów związanych z procesem opiekuńczo-wychowawczym realizowanych przez szkołę.
Skutek: Szkoła nie będzie wykorzystywać dodatkowych informacji o zdrowiu dziecka dla dostosowania działań opiekuńczo-wychowawczych. Szkoła będzie wykorzystywać wyłącznie dane osobowe dotyczące zdrowia dziecka, których przetwarzanie jest wymagane przepisami prawa.
 
Przykład 2.
Działanie Rodzica: Rodzic nie wyraził zgody na zamieszczanie imienia, nazwiska i klasy dziecka w przypadku uzyskania osiągnięć i sukcesów w nauce oraz konkursach organizowanych przez SP w Porębie Wielkiej.
Skutek: Dane osobowe dziecka nie będą publikowane przez szkołę, w przypadku osiągnięcia sukcesów w nauce lub konkursach organizowanych przez SP w Porębie Wielkiej. Nie zostaną umieszczone na tablicach i w gablotach szkolnych. Nie będą publikowane na stronach www i FB szkoły.
 
Przykład 3.
Działanie Rodzica: Rodzic nie wyraził zgody na publikowanie przez szkołę wizerunku dziecka.
 
Skutek: Wizerunek dziecka nie będzie publikowany przez szkołę(zdjęcia nie będą umieszczone na tablicach i w gablotach szkolnych, ani publikowane na stronach www i FB szkoły lub wizerunek dziecka nieposiadającego zgody zostanie zaciemniony, albo zamazany).
 
Przykład 4.
Działanie Rodzica: Rodzic nie wyraził zgody na udostępnianie swoich danych teleadresowych
nauczycielom i innym rodzicom klasy.
Skutek: Kontakty między nauczycielami a rodzicem będą realizowane bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej(telefon, poczta elektroniczna), tj. wyłącznie ustnie lub w formie pisemnej. Żadne dane kontaktowe rodzica nie będą podawane innym rodzicom klasy.
 
15.Czy Rodzic może ingerować w treść zgód?
 
Nie,ponieważ to Administrator ponosi odpowiedzialność za właściwe przetwarzanie danych osobowych. W konsekwencji to Administrator określa cel i zakres przetwarzania(tzn. co chce robić z danymi osobowymi i jakie dane są mu do tego potrzebne), a następnie zwraca się do Rodzica o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie. Brak zgody lub naniesienie poprawek w jej treści nie spowodują żadnych negatywnych skutków prawnych dla rodziców i ucznia, jednak uniemożliwią szkole realizację celu przetwarzania. Szkoła zawsze uszanuje wolę rodzica.
 
16.Czy szkoła może ingerować w treść zgód?
 
Tak, ponieważ to Administrator ponosi odpowiedzialność za właściwe przetwarzanie danych osobowych. W konsekwencji to Administrator określa cel i zakres przetwarzania, a następnie zwraca się o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie do Rodzica. Jednak zmiany w treści zgody wymagają uzyskania ponownej zgody Rodzica na przetwarzanie. Szkoła zawsze uszanuje wolę Rodzica.17.Czy szkoła przedstawia zgody o różnej treści różnym Rodzicom?Nie. Administrator, zgodnie z konstytucyjną normą równości wobec prawa, traktuje wszystkich Rodziców jednakowo (nikogo nie wyróżnia ani nie dyskryminuje) i przedstawia Rodzicom zgody o tej samej treści.
 
 
 
 
17.Czy szkoła przedstawia zgody o różnej treści różnym Rodzicom?
 
Nie. Administrator, zgodnie z konstytucyjną normą równości wobec prawa, traktuje wszystkich Rodziców jednakowo (nikogo nie wyróżnia ani nie dyskryminuje) i przedstawia Rodzicom zgody o tej samej treści.
 
18. Czy dane osobowe ucznia i jego rodziców podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu lub profilowaniu w SP w Porębie Wielkiej?
 
Nie. Dane osobowe dziecka i rodziców nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu w sposób, który mógłby wywoływać skutki prawne wobec dziecka lub rodzica, albo w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację.
 
19. W jakim celu stosuje się monitoring wizyjny w SP w Porębie Wielkiej?
 
Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej w Porębie Wielkiej jest prowadzony w interesie publicznym, na podstawie RODO(art. 6 ust. 1 lit. e).
Zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z2018r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669)monitoring wizyjny jest środkiem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i personelu oraz mienia szkoły, i tylko w tym celu jest wykorzystywany.
 
Monitoring wizyjny nie jest wykorzystywany w celach opresyjnych, naruszających prawa i wolności obywatelskie, a w szczególności do permanentnej lub długookresowej obserwacji, albo inwigilacji osób.
Za pomocą monitoringu w SP w Porębie Wielkiej nie przetwarza się danych biometrycznych.
 
20. Jaki jest zasięg monitoringu wizyjnego w SP w Porębie Wielkiej?
 
W zasięgu kamer znajdują się następujące obszary:
-       ciągi komunikacyjne (korytarze);
-       stołówka szkolna;
-       teren wokół szkoły.
Monitoring nie obejmuje:
-       pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze;
-       pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna;

 

-       pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników;
Certyfikaty

Zapraszamy na Naszego
Facebooka 
 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery

  

 
  

 

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski e-mail: cool_boe@interia.pl

 

CMS Tractable by Marketing Studio