baner nowy 2
e-Narzędzia

Webmaster login

Wolontariat

 

 

 Szkolne Koło Wolontariatu

 

Szkoła Podstawowa im.Władysława Orkana

w Porębie Wielkiej

 

 

 

Pierwsze nasze spotkania odbyły się w październiku 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnie wybraliśmy motto naszego Koła : 

 

 

„Tylko życie poświęcone innym

warte jest przeżycia.”

                                                                 /Albert Einstein/

 

 

 

 

Ania Kowalczyk wymyśliła i narysowała logo

 

Działamy w oparciu o Regulamin : 

 

 

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

 w Szkole Podstawowej im.Wł.Orkana w Porębie Wielkiej

 

 

 

 

I. Postanowienia ogólne:

 1.                Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
 2.                Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
 3.                Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 4.                Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów klas IV - VIII, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
 5.                Szkolne Koło Wolontariatu działa w oparciu o :
 •                  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.).
 •                  Ustawa z 14 grudnia 2016 r- ustawę-Prawo Oświatowe (DZ.U. z 2017 r. po.  59)

 

 

 

 

II.  Struktura:

 1.                Szkolne Koło Wolontariatu działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora i włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą, prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak i pozarządowe.
 2.                Opiekę nad Kołem sprawuje wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły nauczyciele, który czuwają nad tym, aby działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkołyi Regulaminem Koła oraz prowadzą pracę formacyjną członków Koła. Obecnie opiekunami są nauczyciela: p. Dorota Talaga i p. Barbara Adamczyk.

 

 

 

 

III.  Cele Koła:

 1.                Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu i jej szerzenie.
 2.                Zaangażowanie dzieci i młodzieży do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym.
 3.                Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy (niepełnosprawnych, chorych, samotnych), otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
 4.                Przygotowanie uczniów do podejmowania działań charytatywnych na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Nabycie umiejętności rozeznawania konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku.
 5.                Stworzenie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą, wszechstronnego rozwoju osobistego oraz uczenia się odpowiedzialności za siebie i innych.  
 6.                Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole.  
 7.                Uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego. Budzenie postawy empatii i wrażliwości, akceptacji i tolerancji innych.
 8.                Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży o charakterze wolontaryjnym, kulturalnym czy społecznym
 9.                Współpraca z organizacjami charytatywnymi i włączanie się w akcje prowadzone przez te podmioty. 
 10.               Rozpoznawanie i przyswajanie norm i zasad społecznych.
 11.               Nabycie przez dzieci i młodzież umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 

 

 

 

Cele koła realizowane będą przez:

 •                     spotkania, wystawy, gazetki;
 •                     współpracę z organizacjami charytatywnymi i stowarzyszeniami, udział w akcjach organizowanych przez te podmioty za zgodą Dyrektora Szkoły pod nadzorem opiekuna Koła;
 •                     włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczo -wychowawczych oraz podejmowanie posług na rzecz osób potrzebujących;
 •                  pomoc w organizacji imprez szkolnych;
 •                współpracę z Samorządem Szkolnym;
 •                    wpisy na stronie www szkoły.

    

            IV. Cechy wolontariusza

 •                   dużo optymizmu i chęci do działania
 •                   motywacja do niesienia pomocy potrzebującym, 
 •                   umiejętność gospodarowania czasu, 
 •                   odwaga, empatia i otwartość, 
 •                   odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,
 •                   kultura osobista.

   

V. Prawa wolontariusza:

 1.                   Do Szkolnego Wolontariatu mogą należeć uczniowie  Szkoły Podtsawowej im.Wł.Orkana w Prębie Wiekiej.
 2.                   Członkowie Wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.
 3.                   Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.
 4.                   Członkowie Wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
 5.                   Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.
 6.                   Każdy może przystąpić do Koła jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekunów wolontariatu szkolnego.
 7.                   Wszyscy wolontariusze posiadają znaczki z logo organizacji.
 8.                   Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę.
 9.                   Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku zrealizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami. 
 10.               Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.

 

VI. Obowiązki wolontariusza:

 1.                   Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie oraz podpisać zobowiązanie wolontariusza (załącznik I, załącznik II).
 2.                   Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach.
 3.                   Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
 4.                   Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.
 5.                   Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.
 6.                   Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.
 7.                   Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Wolontariatu.
 8.                   Wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy. 
 9.                   Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie wzajemnie. 
 10.               Wolontariusze dbają o mienie powierzone im podczas pracy

 

 

            VII. Nagradzanie wolontariuszy :

 1.                   Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco-podsumowujące, na   którym spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunami w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za działalność wolontariacką.
 2.  Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.
 3.                   Formy nagradzania:
 •       wyrażenie uznania słownego,
 •       pochwała na forum szkoły,
 •       wręczanie dyplomów .
 •       przyznanie dodatkowej oceny z zachowania na koniec każdego półrocza
 •       wpis o działalności na świadectwie.

 

VIII. Członkostwo w Kole ustaje poprzez:

 1.                   Ukończenie lub zmianę szkoły.
 2.                   Dobrowolną rezygnacje z pracy na rzecz wolontariatu -po uprzedzeniu opiekuna Koła.
 3.                   Usunięcie z Koła, kiedy uczeń nie wykaże się odpowiednim zainteresowaniem pracą w Kole Wolontariatu lub nie przestrzega zasad regulaminu.

 

IX. Zadania koordynatorów:

 1.                   Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów -wolontariuszy.
 2.                   Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wolontaryjnego wsparcia.
 3.                   Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.
 4.                   Reprezentowanie wolontariuszy.
 5.                   Przyjmowanie i odwoływanie członków Koła.
 6.                   Kontakt z Dyrekcją Szkoły.
 7.                    Rozwiązywanie trudnych sytuacji
 8.                    Przedstawienie sprawozdania z działalności Koła

     

X. Formy działania Koła:  

 1.                   Zbiórki darów rzeczowych.
 2.                   Zbiórki pieniędzy do puszek.
 3.                   Udział w akcjach charytatywnych.
 4.                   Włączenie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.
 5.                   Promocja wolontariatu w lokalnym środowisku.

XI.   Działalność informacyjna:

 •       Strona internetowa Szkolnego Wolontariatu.
 •       Plakaty okazjonalne na terenie szkoły.

 

XII. Postanowienia końcowe:

 1.                   Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu.
 2.                   Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Koła.
 3.                   Rozwiązania Koła może dokonać tylko Dyrekcja Szkoły.
 4.                   Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
 5.                   Klub Wolontariatu oraz Samorząd Uczniowski  aktywnie uzupełniają swoje  działania.

 

 

 

 

Akcja "Nakrętki dla Gabrysi":


 

 

Prowadzimy bezterminową akcje, która jest kontynuacją działań z ubiegłych lat. O tym, że są ludzie, którzy zbierają nakrętki, wiedzą chyba wszyscy.

 

Ale jak to działa i po co?

 

Akcja zakłada prowadzenie regularnej zbiórki plastikowych nakrętek, z której dochód w 100 procentach przeznaczany jest na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnej Gabrysi.

 

Dziewczynka urodziła się w 2007 roku.  Mieszka w Mszanie Dolnej.

 

 Pierwsze dwa miesiące swojego życia spędziła w szpitalu. Stwierdzono u niej dziecięce porażenie mózgowe, wrodzoną wadę serca, oczopląs, zez zbieżny oraz głęboki niedorozwój umysłowy. Potrzebuje całodobowej opieki.

 

Mimo tak ciężkiej choroby jest wesoła, szczęśliwa, pogodna.

 

Zbierać można wszystkie plastikowe zakrętki. Są one odsprzedawane jako surowiec do firm recyklingowych.  Pomagamy Gabrysi i pomagamy przyrodzie. Zakrętki przerabiane są na granulat, z którego następnie powstają plastykowe łopaty, doniczki, wiadra budowlane.

 

Aby zbieranie nakrętek było opłacalne, trzeba to robić na olbrzymią skalę. Jest to możliwe. Codziennie przecież  korzystamy z plastikowych butelek.

 

Nakrętki dostarczamy do opiekunów Szkolnego Koła Wolontariatu.Rodzice Gabrysi
podziękowali nam za dotychczasowe zaangażowanie:

 

 

 

 

Akcja "Wylosuj Anioła"

  

 Akcja pisania kartek mających nieść wsparcie, powstała z inicjatywy rodziców dzieci leczonych na onkologii.

Lęk, ból, niepewność – to wszystko towarzyszy dziecku i jego rodzinie podczas choroby. Kartki od Aniołów mają przywrócić im nadzieję, radość i poczucie bezpieczeństwa.

Akcja jest prosta – wy wysyłacie nam kartki, dzieci te kartki losują. Na oddziale onkologii jest duża rotacja, dzieci otrzymują chemioterapię, lub naświetlania. Wyjeżdżają do domu, kolejne dziecko przyjeżdża na leczenie lub powikłanie po chemioterapii. Dzieci leczą się długo, ale nie przebywają przez cały czas w szpitalu. Mają przerwy i na te przerwy wyjeżdżają do domu. Więc, nie wiemy, jakie dziecko wylosuję tą kartkę. Ale prośba jest taka, żeby się modlić za to dziecko, które Waszą kartkę wylosuję. Można w kartce zamieścić swoje dane kontaktowe – może nawiążecie kontakt i modlitwa nie będzie już taka anonimowa?   

 

Co trzeba zrobić?

1. Trzeba mieć kartkę (można ją zrobić własnoręcznie, lub kupić)

2. Zastanowić się do kogo ma być adresowana

(do dziewczynki, lub chłopca)

3. Napisać kilka słów wsparcia i życzenia zdrowia dla dziecka, który leczy się na chorobę nowotworową. Co warto napisać? Że wszystko będzie dobrze, że spełnią się marzenia, że będzie zdrowy/zdrowa. Kartka powinna być pozytywna, radosna, powinna dawać nadzieję. Można napisać kilka słów o sobie, co lubicie i swój kontakt 

(może dziecko będzie chciało skontaktować się później)

4. Przynieść kartkę do sali nr 18 lub podać ją p. Dorocie lub p. Basi. Zebrane kartki raz w miesiącu będziemy wysyłać   na adres: Fundacja ”Gdy Liczy się Czas” 

ul. Nowy Świat 30a/6 20-418 Lublin

Akcja jest bezterminowa, jak niestety bezterminowe są zachorowania na raka wśród dzieci.

 

 

 

 

 

Akcja "Góra Grosza"

 

Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

Akcja Góra Grosza organizowana jest w szkołach i przedszkolach w całej Polsce w dniach od 25 listopada 2019 do 2 stycznia 2020 roku.

W naszej szkole wolontariusze będą zbierać polskie monety do oznakowanej, zielonej puszki. Będzie ich można spotkać podczas przerw, na szkolnym korytarzu. 

W imieniu dzieci dziękujemy oraz zachęcamy do udziału w akcji. 

 

 


 

Akcja "Kartki Bożonarodzeniowe"

PODSUMOWANIE AKCJI

ŚWIĄTECZNE KARKI DOBROCZYNNE

W tegorocznej akcji sprzedaży kartek świątecznych uzbieraliśmy kwotę 182 zł. Akcja została przeprowadzona prze wolontariuszy Szkolnego Koła Wolontariatu. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na niesienie pomocy chorym i niepełnosprawnym objętych programem „NA Rat

Certyfikaty

Zapraszamy na Naszego
Facebooka 
 

  

 Katalog Gwiazdor

   

    

  

 

 

Banery

  

 
  

 

 Administrator  mgr inż. Łukasz Sułkowski e-mail: cool_boe@interia.pl

 

CMS Tractable by Marketing Studio